When topps chrome metazoo?

Thinking Christmas 2022!